ឌីសកំពូល

 • Disc top cap-D2630

  ឌីសកំពូល cap-D2630

  លេខផលិតផល៖ D២០២៣
  ឈ្មោះផលិតផល: ២៤/៤១០ មួកកំពូលឌីស
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Disc top cap-D2200

  ឌីសកំពូល cap-D2200

  លេខផលិតផល៖ D២០២៣
  ឈ្មោះផលិតផល៖ ក្បាលរថភ្លើងឌីស ២០/៤០០
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Disc top cap-D2198

  ឌីសកំពូល cap-D2198

  លេខផលិតផល៖ D២១៩៨
  ឈ្មោះផលិតផល៖ ក្បាលរថភ្លើងឌីស ២០/៤០០
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Disc top cap-D2010

  ឌីសកំពូល cap-D2010

  លេខផលិតផលៈ D2010
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកកំពូល ២០ / ៤១០ ឌីស
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Disc top cap-D2630

  ឌីសកំពូល cap-D2630

  លេខផលិតផល៖ D២៦៣០
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកកំពូល ២៤ / ៤១០disc
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Disc top cap-D3415

  ឌីសកំពូល cap-D3415

  លេខផលិតផល៖ D២៦៣០
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកកំពូល ២៤ / ៤១៥ ឌីស
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Disc top cap-D2841

  ឌីសកំពូល - ឌី ២៨៤១

  លេខផលិតផល៖ D២៦៣០
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកកំពូល ២៨ / ៤១០ ឌីស
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ