វីសស្ពឺ

 • Screw Cap-S2027

  វីសស្ពឺស -២០២៧

  លេខផលិតផល៖ S២០២៧
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ៣៨ ម។ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S3776

  វីសស្ពឺ Cap-S3776

  លេខផលិតផល៖ S៣៧៧៦
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ១៨ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S1770

  វីស Cap-S1770

  លេខផលិតផល៖ ស ១៧៧០
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ២០ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S2009

  ទួណឺវីសស៊ី -២០០៩

  លេខផលិតផល៖ ស ១៧៧០
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ៣០ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S10685

  វីសស្ពឺម -១០៦៨៥

  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ៦០ មីលីម៉ែត្រ
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ៣០ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S2692

  វីសស្ពឺ Cap-S2692

  លេខផលិតផល៖ S2692
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ៦២ មីល្លីម៉ែត្រ
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S2020

  ទួណឺវីស Cap-S2020

  លេខផលិតផល៖ S2020
  ឈ្មោះផលិតផល: មួកវីសមួក
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S2026

  វីសស្ពឺស -២០២៦

  លេខផលិតផល៖ S2026
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ២០ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S3339

  វីសស្ព័រអេស -៣៣៣៩

  លេខផលិតផល៖ S2026
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកវីស ២៤ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S2748

  ទួណឺវីស Cap-S2748

  លេខផលិតផល៖ S2026
  ឈ្មោះផលិតផល៖ ទាញមួកចេញ ២៤ ម។ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ

 • Screw Cap-S3995

  វីសស្ពឺ Cap-S3995

  លេខផលិតផល៖ S2026
  ឈ្មោះផលិតផល៖ មួកធ្មេញ ៤៥ ម។ ម
  Mateial: PP
  ការប្រើប្រាស់ៈបោកគក់ជីវគីមីគ្រឿងសំអាងគីមី
  បញ្ជាក់ៈភាពធន់នឹងច្រែះភស្តុតាងលេចធ្លាយការផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំ